วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.) บทที่ 1 เลขยกกำลัง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.)
บทที่ 1  เลขยกกำลัง
        
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
             2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

 บทที่ 1 เลขยกกำลัง
          เฉลย 1.1 รากที่ n ของจำนวนจริง 
               เฉลย  แบบฝึกหัด 1.1
          เฉลย 1.2 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 1.2 ข้อ 01-05
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 1.2 ข้อ 06-10
          
อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น