วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2 แบบฝึกหัดที่ 1.1

เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2
แบบฝึกหัดที่ 1.1 
          เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2 เทอม 2 บทที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลัง  แบบฝึกหัด  1.1  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)