วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2 แบบฝึกหัดที่ 1.1

เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2
แบบฝึกหัดที่ 1.1 
          เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2 เทอม 2 บทที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลัง  แบบฝึกหัด  1.1  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)
แบบฝึกหัด 1.1 เรื่องเลขยกกำลัง  
มีจำนวน  4  ข้อใหญ่
          1.  จงทำจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
          2.  จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์
          3.  จงทำผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
          4.  จงทำให้เป็นผลสำเร็จ
ตัวอย่าง เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2  
 กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.4
หมายเหตุ  
     1. เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน นี้ เป็นเพียงตัวช่วยสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้ (นักเรียนที่มีพื้นฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำ)  ไม่แนะนำให้นักเรียนคัดลอกเพื่อทำการบ้านส่งโดยตรง หรือเพียงเพื่อมีการบ้านส่งครูเท่านั้น นักเรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนของการได้มาซึ่งคำตอบ  เพราะเฉลยนี้ได้เสนอแนะวิธีแนวคิดเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  เนื่องจากคณิตศาสตร์มีแนวคิดได้หลายวิธี
     2.  การ เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน นี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ท่านสามารถเสนอแนะ และบอกวิธีปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้  เราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข  ขอขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้า
อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น