วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 พื้นฐาน(สสวท.) บทที่ 3 จำนวนจริง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 
เล่ม 1 พื้นฐาน(สสวท.)
บทที่ 3 จำนวนจริง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 พื้นฐาน (สสวท.) บทที่ 2 การให้เหตุผล

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 
เล่ม 1 พื้นฐาน(สสวท.)
บทที่ 2  การให้เหตุผล