วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 พื้นฐาน (สสวท.) บทที่ 4 ฟังก์ชัน

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 
เล่ม 1 พื้นฐาน(สสวท.)
บทที่ 4  ฟังก์ชัน     

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2(สสวท.) บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2(สสวท.)
บทที่ 3  ความน่าจะเป็น       

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.) บทที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.)
บทที่ 2  อัตราส่วนตรีโกณมิติ        

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.) บทที่ 1 เลขยกกำลัง

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.)
บทที่ 1  เลขยกกำลัง
        

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2 แบบฝึกหัดที่ 1.1

เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2
แบบฝึกหัดที่ 1.1 
          เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2 เทอม 2 บทที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลัง  แบบฝึกหัด  1.1  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)