วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2(สสวท.) บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2(สสวท.)
บทที่ 3  ความน่าจะเป็น       
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
             2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

         
 บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
          เฉลย 3.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  3.1 ข้อ 1-14

          เฉลย 3.2 ความน่าจะเป็น
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข้อ 1-10
          
อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น