วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.) บทที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2(สสวท.)
บทที่ 2  อัตราส่วนตรีโกณมิติ        
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
             2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

         
บทที่ 2  อัตราส่วนตรีโกณมิติ
          เฉลย 2.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อ 1-18

          เฉลย 2.2 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อ 01-10
          
อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)

1 ความคิดเห็น:

  1. youtube
    youtube · youtube · youtube · youtube · youtube · youtube. youtube · youtube · youtube. youtube · youtube · youtube · youtube · videodl youtube.youtube · youtube · youtube.youtube · youtube.youtube · youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.

    ตอบลบ